درباره

برای داستان، روایت و هرچیز مرتبط

درباره؛ نقطه ویرگول

  • درباره: نقطه ویرگول، مکثی است بیش از ویرگول و کم­تر از نقطه. آغازی است پس از پایان. هرگاه پس از جمله­ای یا عبارتی که ساختمان و مفهوم آن در ظاهر به پایان رسید اما داستان و روایت همچنان باقی مانده است، نمایان می­شود. و یا پیش از آنکه بخواهیم مثالی بیاوریم و یا توضیحی بدهیم.
  • از همان روزگاری که انسان به شکار رفت و شاید پیش از آن حتی. او داستان را یافت. او نخستین انسانی بود که نیاز پیدا کرد به روایت، به گفتن و خلق داستان. او از خواب برخاست؛ به شکار رفت و بازگشت و داستانی گفت؛ سکوت شکست. سکوت با داستان شکست و پس از هر داستان داستانی دیگر پیدا شد. خلقتی که هیچگاه پایان نپذیرفت و در این بین داستان­ها بودند و در میان آنها نقطه ­ویرگول­هایی. نقطه ویرگول و داستانی تازه.
  • در روزگاری که به نظر می­رسد چیز دیگری نداریم؛ نقطه ­ویرگولی می­گذاریم و ادامه می­دهیم چون داستان داشتن تنها نقطه مشترکمان است. تنها چیزی است که همه داریم و شاید تنها راه نجاتمان باشد، شنیدن و گفتن…
  • ما به داستان نیاز داریم پس در این عبادتگاه خود ، نقطه ویرگول ، به خدای داستان پناه میبریم تا با  کمک تمام پیامبرانش چون رمان، تئاتر و نمایش، فیلم و… داستانها بیشتری را ببینیم و بخوانیم.
  • نقطه ویرگول یادداشتی است برای داستان، روایت و هرچیز مرتبط

Fiction

Fiction generally is a narrative form, in any medium, consisting of people, events, or places that are imaginary—in other words, not based strictly on history or fact. In its most narrow usage, fiction refers to written narratives in prose and often specifically novels, though also novellas and short stories. More broadly, fiction has come to encompass imaginary narratives expressed in any form, including not just writings but also live theatrical performances, films, television programs, radio dramas, comics, role-playing games, and video games